Εγγραφα εισαγωγων

Commercial Invoice

Εμπορικό Τιμολόγιο, από τον οίκο εξωτερικού με αναλυτική περιγραφή των εμπορευμάτων, τιμή μονάδος, συνολική αξία και τους όρους μεταφοράς

Packing List

Κιβωτολόγιο αναφέρει αναλυτικά το περιεχόμενο για κάθε κιβώτιο με μικτό και καθαρό βάρος

Quality Certificates

Πιστοποιητικό ποιότητας των εμπορευμάτων Declaration of Conformity, CE Certificate, OEKOTEX, CITES κλπ

Certificate of Origin

Πιστοποιητικό προέλευσης-καταγωγής των εμπορευμάτων

Movement Certificates

Πιστοποιητικό Διακίνησης EUR-1 ή ATR ή Form-A (κατά περίπτωση και εφόσον προβλέπονται)

Φορτωτική

A.W.B (Αεροπορική μεταφορά) ή
Bill Of Landing (Θαλάσσια μεταφορά) ή
C.M.R (Οδική μεταφορά)

Διατακτική

Τίτλος κυριότητας του εμπορεύματος (εκδίδεται από το πρακτορείο που μεσολαβεί για την μεταφορά)

Έγκριση Εισαγωγής

Απαιτείται για κάποιες κατηγορίες εμπορευμάτων

EORI Number

Μοναδικός αριθμός συναλλαγής με το Τελωνείο

Εξουσιοδοτήσεις

Έντυπη και Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση στο γραφείο μας για την εκπροσώπηση στις Τελωνειακές Αρχές.

Αποδεικτικό εμβάσματος στο εξωτερικό

Swift τραπέζης, Paypal, Western Union κλπ.