Εισαγωγες

Εισαγωγές από Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές – ΕΦΚ – Ποτά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά έναν χώρο ελεύθερης διακίνησης αγαθών ανάμεσα στα μέλη της. Οι όροι μεταφοράς είναι παρόμοιοι με αυτούς που διέπουν την μεταφορά στο εσωτερικό μίας χώρας. Ωστόσο υπάρχουν κατηγορίες ειδών που εμπίπτουν σε τελωνειακό έλεγχο και χρήζουν τελωνειακών διατυπώσεων πριν την ελεύθερη κυκλοφορία τους στο εσωτερικό της χώρας.

Όλα τα εμπορεύματα που έρχονται δια θαλάσσης, και εναποθέτονται στις ελεύθερες ζώνες των λιμένων και απαιτείται τελωνειακή διαδικασία με σκοπό την απόδειξη της κοινοτικής καταγωγής για την απελευθέρωση τους και την διάθεσή τους στο εσωτερικό της χώρας.

Οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που αφορούν προϊόντα που εμπίπτουν στο καθεστώς του ειδικού φόρου κατανάλωσης(ΕΦΚ) όπως καπνικά, αλκοολούχα ποτά , καύσιμα κλπ.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την πλήρη διαδικασία επί των τελωνειακών αρχών για την απελευθέρωση των φορτίων και την ολοκλήρωση των διατυπώσεων σύμφωνα με την κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Έκδοση Πιστοποιητικού T2L

Το πιστοποιητικό T2L είναι αποδεικτικό του Κοινοτικού χαρακτήρα των εμπορευμάτων κατά τις Ενδοκοινοτικές μεταφορέςτόσο από όσο και προς την ΕΕ.
Για την αποστολή ή την παραλαβή εμπορευμάτων στην Κοινότητα αξίας μεγαλύτερης των 15.000€ είναι απαραίτητη η έκδοση πιστοποιητικού.

Εισαγωγές από Τρίτες Χώρες

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της ευρωπαϊκής κοινότητας από όλες τις τρίτες χώρες και χώρες ΕΖΕΣ , είναι υποχρεωτική η κατάθεση διασάφησης εισαγωγής και εν συνεχεία ο εκτελωνισμός των εμπορευμάτων.Μια σειρά από διατυπώσεις και διαδικασίες ακολουθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δασμοί, Φόροι και Φ.Π.Α. επιβάλλονται στην αξία των εισαγόμενων αγαθών και καταβάλλονται στα κατά τόπους τελωνεία και παράλληλα θέτουν τα αγαθά σε ελεύθερη κυκλοφορία εντός της κοινότητας.

Με γνώμονα την εμπειρία μας και την τεχνική κατάρτιση των εκτελωνιστών μας είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τις ανάγκες κάθε είδους και να δρούμε εύστοχα και αποτελεσματικά διατηρώντας χαμηλά το κόστος και το χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Με τη φυσική μας παρουσία στο τελωνείο κατά την διενέργεια του εκτελωνισμού είμαστε σε θέση να διασφαλίζουμε την απρόσκοπτη διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Κοστολόγηση εισαγωγής

Η μακρά μας εμπειρία στα προϊόντα του γενικού εμπορίου αλλά και των προϊόντων ΕΦΚ μας δίνουν την δυνατότητα να παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις κοστολόγησης πριν την εισαγωγή των εμπορευμάτων σας, καθώς αναγνωρίζουμε το σύγχρονο και απαιτητικό περιβάλλον του εμπορίου και των αναγκών που δημιουργούνται σε όλες τις εμπορικές δραστηριότητες.

Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας την πλήρη εξόφληση όλων των εμπλεκόμενων μερών(αποθήκες, πρακτορεία, ναυτιλιακές εταιρείες, εταιρείες μεταφορών , δημόσιες υπηρεσίες , σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων ) δημιουργώντας έναν πλήρη φάκελο ανά εκτελωνισμό με στόχο την εύκολη διαχείριση του κόστους της εισαγωγής.