Συχνες Ερωτησεις

 • 1.Τι είναι ο αριθμός EORI;
  Ο αριθμός EORI είναι ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης στο τελωνειακό έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χορηγείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των Κρατών Μελών στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι στα πλαίσια των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων εμπλέκονται σε συναλλαγές που διέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
 • 2.Πως υπολογίζεται η αξία των εμπορευμάτων μου;
  Οδηγίες για τον ορθό υπολογισμό της δασμολογητέας αξίας των εισαγόμενων εμπορευμάτων θα βρείτε εδώ.
 • 3.Τι είναι το Δασμολόγιο;
  Το Ολοκληρωμένο Τελωνειακό Δασμολόγιο (TARIC) είναι η συλλογή, με κωδικοποιημένο τρόπο, των κοινοτικών νομοθετικών ρυθμίσεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αφορούν σε δασμούς έναντι τρίτων χωρών, δασμολογικές προτιμήσεις, δασμολογικές ποσοστώσεις και αναστολές δασμών, καθώς και την εθνική φορολογία (Φ.Π.Α., Ε.Φ.Κ., εισφορές και τέλη).
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
 • 4.Πως ορίζεται η δασμολογητέα αξία;
  Με τον όρο δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων εννοούμε τη συναλλακτική αξία, δηλαδή την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή για τα εμπορεύματα , όταν πωλούνται προς εξαγωγή με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
  Στη δασμολογητέα αξία εκτός από την τιμολογιακή αξία προστίθενται στοιχεία όπως έξοδα μεταφοράς, ασφάλιστρα, προμήθειες, royalties κλπ μέχρι το πρώτο σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

  Πιστοποιήσεις : Αν υπάρχουν ή αν μπορούμε να βρούμε.

 • 5. Ισοτιμίες συναλλάγματος.
  Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι του Ευρώι για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίακαι του Φ.Π.Α. .
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
 • 6.Τι είναι ο εκτελωνισμός;
  Εκτελωνιστής είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει πτυχίο εκτελωνιστού και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκτελωνιστού και αναλαμβάνει τις πάσης φύσεως απαιτούμενες διατυπώσεις ενώπιον των Τελωνειακών Αρχών.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.