Έγγραφα Εξαγωγών

Έγγραφα Εξαγωγών
 1. Commercial Invoice

  Εμπορικό Τιμολόγιο, με αναλυτική περιγραφή των εμπορευμάτων, τιμή μονάδος, συνολική αξία, νόμισμα συναλλαγής και τους όρους μεταφοράς

 2. Packing List

  Κιβωτολόγιο αναφέρει αναλυτικά το περιεχόμενο για κάθε κιβώτιο με μικτό και καθαρό βάρος

 3. Δελτίο Αποστολής

  Με παραλήπτη τον πελάτη του εξωτερικού και τόπο παράδοσης το εκάστοτε Τελωνείο Εξαγωγής

 4. Certificate of Origin

  Πιστοποιητικό Προέλευσης-Καταγωγής, εάν απαιτείται, (Εκδίδεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο του εξαγωγέα)

 5. Quality Certificates

  Πιστοποιητικό ποιότητας των εμπορευμάτων Declaration of Conformity, CE Certificate, OEKOTEX, CITES κλπ
(Κατά περίπτωση και εφόσον απαιτούνται)

 6. Movement Certificates

  Πιστοποιητικό Διακίνησης EUR.1 ή ATR (κατά περίπτωση και εφόσον προβλέπονται)

 7. Φορτωτική

  A.W.B (Αεροπορική μεταφορά) ή
  Bill Of Landing (Θαλάσσια μεταφορά) ή
  C.M.R (Οδική μεταφορά)

 8. EORI Number

  Μοναδικός αριθμός συναλλαγής με το Τελωνείο

 9. Εξουσιοδοτήσεις

  Έντυπη και Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση του Εκτελωνιστή για την εκπροσώπηση στις Τελωνειακές Αρχές