Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα για την εισαγωγή των εμπορευμάτων;

Για επαγγελματίες (εταιρεία, έμπορος, βιομηχανία, βιοτεχνία κτλ.):

 1. Πρωτότυπο τιμολόγιο από τον οίκο του εξωτερικού (Commercial Invoice)
 2. Λίστα συσκευασιών ή κιβωτολόγιο (Packing List)
 3. Φορτωτική της εταιρείας που ανέλαβε τη μεταφορά του εμπορεύματος (οδική, ναυτιλιακή, αεροπορική)
 4. Προτιμισιακό πιστοποιητικό (EUR1, ATR, FormA) εφόσον τα εμπορεύματα προέρχονται από την ανάλογη χώρα και επιτρέπεται στον εισαγωγέα να τα παραλάβει με μειωμένο ή και μηδενικό δασμό. Τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά εκδίδονται από τον εκάστοτε οίκο του εξωτερικού της χώρας της οποίας εξάγονται τα προϊόντα.
 5. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE (Declaration of Conformity) για όσα προϊόντα χρειάζονται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, όπως ηλεκτρολογικό υλικό και συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές, όλων των ειδών τα μηχανήματα, παιχνίδια.
 6. Τιμολόγιο ναύλου από την εκάστοτε μεταφορική εταιρεία εφόσον οι συγκεκριμένοι όροι παράδοσης το επιβάλλουν.
 7. Τιμολόγιο πρακτορειακών από την εκάστοτε μεταφορική εταιρεία.
 8. Phytosanitary Certificate για προϊόντα φυτικής προέλευσης.
 9. Veterinary Certificate για προϊόντα ζωικής προέλευσης.
 10. Πιστοποιητικό CITES, εφόσον τα προϊόντα σας κατασκευάζονται από είδη χλωρίδας και πανίδας τα οποία ανήκουν στον κατάλογο των προστατευόμενων ειδών και τα οποία απειλούνται με εξαφάνιση.
 11. Υπεύθυνη δήλωση ανασφάλιστων εμπορευμάτων εφόσον τα εμπορεύματά σας είναι ανασφάλιστα.
 12. Έντυπη εξουσιοδότηση.
 13. Ηλεκτρονική εξουσιοδότηση.
 14. Αριθμό EORI.

Για ιδιώτες:

 1. Το αποδεικτικό της πληρωμής (Paypal, Western Union, Bank transfer κτλ.)
 2. Αντίγραφο της ταυτότητάς σας
 3. Τα απαραίτητα έγγραφα τα οποία εκδίδει η μεταφορική εταιρεία (διατακτική, φορτωτική, ειδική φορτωτική) εφόσον τα έχετε ήδη παραλάβει. 
 4. Έντυπη εξουσιοδότηση.

Ποιά τα απαραίτητα έγγραφα που θα χρειαστούμε για την εξαγωγή εμπορευμάτων

 1. Πρωτότυπο εμπορικό τιμολόγιο εξαγωγής
 2. Κιβωτολόγιο δεμάτων με αναλυτική αρίθμηση και περιγραφή τους
 3. Πρωτότυπο Δελτίο Αποστολής
 4. Έντυπη Εξουσιοδότηση
 5. Ηλεκτρονική Εξουσιοδότηση
 6. Αριθμό EORI

Η έκδοση κάποιων επιπλέον πιστοποιητικών εγγράφων τα οποία απαιτούνται ανάλογα με το είδος των εμπορευμάτων ή την χώρα προορισμού τους είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη και αναλαμβάνουμε εμείς την έκδοσή τους.

Τα πιστοποιητικά αυτά είναι:

 1. Πιστοποιητικό EUR1
 2. Πιστοποιητικό ATR
 3. Πιστοποιητικό καταγωγής (Certificate of Origin)
 4. Πιστοποιητικό Κτηνίατρου (Veterinary Certificate)
 5. Πιστοποιητικό Φυτουγειας (Phytosanitary Certificate)
 6. Πιστοποιητικό Υγείας (Health Certificate)

Τι είναι το Δασμολόγιο;

Το Ολοκληρωμένο Τελωνειακό Δασμολόγιο (TARIC) είναι η συλλογή, με κωδικοποιημένο τρόπο, των κοινοτικών νομοθετικών ρυθμίσεων που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αφορούν σε δασμούς έναντι τρίτων χωρών, δασμολογικές προτιμήσεις, δασμολογικές ποσοστώσεις και αναστολές δασμών, καθώς και την εθνική φορολογία (Φ.Π.Α., Ε.Φ.Κ., εισφορές και τέλη).

Πως ορίζεται η δασμολογητέα αξία;

Με τον όρο δασμολογητέα αξία των εισαγομένων εμπορευμάτων εννοούμε τη συναλλακτική αξία, δηλαδή την πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα τιμή για τα εμπορεύματα , όταν πωλούνται προς εξαγωγή με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.
Στη δασμολογητέα αξία εκτός από την τιμολογιακή αξία προστίθενται στοιχεία όπως έξοδα μεταφοράς, ασφάλιστρα, προμήθειες, royalties κλπ μέχρι το πρώτο σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πιστοποιήσεις : Αν υπάρχουν ή αν μπορούμε να βρούμε