εκτελωνιστικες υπηρεσιες

εκτελωνιστικές υπηρεσίες

Το Εκτελωνιστικό μας γραφείο προσφέρει τις εξής υπηρεσίες:

 • Εκτελωνισμοί εμπορευμάτων σε όλα τα Τελωνεία της Αττικής, Ελευσίνας και στο Ελ. Βενιζέλος.
  Καθώς και στις ανεξάρτητες περιφέρειες του Λαυρίου και της Οινόης.
 • Εισαγωγές-Εξαγωγές
 • Αεροπορικές Μεταφορές
 • Θαλάσσιες Μεταφορές
 • Οδικές Μεταφορές
 • Παθητική - Ενεργητική τελειοποίηση
 • Επανεισαγωγές
 • Αποταμιεύσεις
 • Απλουστευμένες διαδικασίες (άρθρο 42)
 • Κοινοτικές αποστολές και διαμετακομίσεις.